متن آهنگ چه خبر از 4 غیر بلوند

 • بیست و پنج سال است و زندگی من هنوز است
  تلاش برای بلند شدن از آن تپه بزرگ امید
  برای مقصد
  و وقتی فهمیدم که باید به سرعت متوجه شدم
  اینکه جهان از این برادری انسانها تشکیل شده است
  به هر معنا که باشد
  و بنابراین گاهی گریه می کنم
  وقتی روی تخت دراز کشیده ام
  فقط برای بیرون کشیدن همه چیز
  چه در سر من است
  و من کمی عجیب و غریب احساس می کنم
  و بنابراین صبح بیدار می شوم
  و قدم می زنم بیرون
  و نفس عمیقی می کشم و واقعاً بلند می شوم
  و در بالای ریه هایم فریاد می زنم
  چه خبر است؟
  و من می گویم ، هی هی هی هی
  گفتم هی ، چه خبر است؟
  اوه اوه اوه
  و من سعی می کنم ، خدای من سعی می کنم
  من همیشه در این موسسه تلاش می کنم
  و من دعا می کنم ، خدای من دعا می کنم
  من هر روز دعا می کنم
  برای انقلاب
  و بنابراین گاهی گریه می کنم
  وقتی روی تخت دراز کشیده ام
  فقط برای بیرون کشیدن همه چیز
  چه در سر من است
  و من کمی عجیب و غریب احساس می کنم
  و بنابراین صبح بیدار می شوم
  و قدم می زنم بیرون
  و نفس عمیقی می کشم و واقعاً بلند می شوم
  و در بالای ریه هایم فریاد می زنم
  چه خبر است؟
  و من می گویم ، هی هی هی هی
  گفتم هی ، چه خبر است؟
  بیست و پنج سال است و زندگی من هنوز است
  تلاش برای بلند شدن از آن تپه بزرگ امید
  برای مقصد


مقالات جالب