متن آهنگ I Love It از Icona Pop

 • این احساس را در روز تابستان وقتی رفتی داشتم
  ماشینم را با پل تصادف کردم ، تماشا کردم ، اجازه دادم بسوزد
  گندت را داخل کیف انداختم و از پله ها پایین کشیدم
  با ماشینم به پل برخورد کردم

  برام مهم نیست ، دوستش دارم ، برام مهم نیست

  این احساس را در روز تابستان وقتی رفتی داشتم
  ماشینم را با پل تصادف کردم ، تماشا کردم ، اجازه دادم بسوزد
  گندت را داخل کیف انداختم و از پله ها پایین کشیدم
  با ماشینم به پل برخورد کردم

  برام مهم نیست ، دوستش دارم ، برام مهم نیست

  شما در راه دیگری هستید ، من در راه شیری
  شما مرا در زمین می خواهید ، اما من در فضا هستم
  خیلی سخت است که شما راضی کنید ، ما باید این سوئیچ را بکشیم
  شما اهل دهه 70 هستید ، اما من عوضی دهه 90 هستم

  من آن را دوست دارم ، من آن را دوست دارم

  این احساس را در روز تابستان وقتی رفتی داشتم
  ماشینم را با پل تصادف کردم ، تماشا کردم ، اجازه دادم بسوزد
  گندت را داخل کیف انداختم و از پله ها پایین کشیدم
  با ماشینم به پل برخورد کردم

  برام مهم نیست ، دوستش دارم
  اهمیتی نمی دهم ، من آن را دوست دارم ، من آن را دوست دارم
  برام مهم نیست ، دوستش دارم ، برام مهم نیست

  شما در راه دیگری هستید ، من در راه شیری
  شما مرا در زمین می خواهید ، اما من در فضا هستم
  خیلی سخت است که شما راضی کنید ، ما باید این سوئیچ را بکشیم
  شما اهل دهه 70 هستید ، اما من عوضی دهه 90 هستم

  برام مهم نیست ، دوستش دارم
  اهمیتی نمی دهم ، من آن را دوست دارم ، من آن را دوست دارم
  برام مهم نیست ، دوستش دارم
  اهمیتی نمی دهم ، من آن را دوست دارم ، من آن را دوست دارم
  برام مهم نیست ، دوستش دارم


مقالات جالب