متن آهنگ Don't Stop 'Til You Get Enough نوشته مایکل جکسون

 • می دانی ، من بودم
  داشتم تعجب می کردم ، می دانی
  اگه تونستی ادامه بدی
  چون نیرو
  قدرت زیادی داره
  و به من احساس آه می دهد
  این باعث می شود احساس کنم ... اوه!

  الان حس قشنگیه
  تب ، در حال حاضر دما افزایش می یابد
  قدرت نیرو است ، نذر
  این باعث می شود این اتفاق بیفتد ، هیچ س questionsالی نمی پرسد چرا
  پس نزدیکتر شو
  الان به بدنم
  فقط دوستم داشته باش
  تا زمانی که نمی دانید چگونه

  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید

  مرا لمس کنید و احساس می کنم در حال سوختن هستم
  چیزی شبیه یک عشق نیست
  دارم ذوب میشم (دارم ذوب میشم)
  مثل موم شمع داغ
  احساس (آه احساس)
  دوست داشتنی که در آن هستیم
  پس بگذار عشق ما را در طول ساعت ها راهنمایی کند
  من شکایت نخواهم کرد
  چون این قدرت عشق است

  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید

  دشمن دل شکسته حقیر می شمارد
  ابدی (آه ، ابدی)
  عشق در چشمانم می درخشد
  پس بگذار عشق ما را در طول ساعت ها راهنمایی کند
  من شکایت نخواهم کرد
  چون عشق تو خوب است ، خوب است

  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید

  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید

  الان حس قشنگیه
  من شکایت نخواهم کرد
  نیرو قدرت عشق است

  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید

  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشوید
  به نیروی خود ادامه دهید ، متوقف نشوید
  تا سیر نشوید متوقف نشویدنویسنده/نویسندگان: مایکل جو جکسون
  ناشر: Sony/ATV Music Publishing LLC
  اشعار دارای مجوز و ارائه شده توسط LyricFind


مقالات جالب